swan-359931_1920.jpg
 
 

vårt miljöarbete

Sjödin Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter över hela Sverige. Vi värnar om en långsiktig planering för en miljö och resursmässig försvarbar utveckling, att aktivt bedriva vår verksamhet resurssnålt och energi effektivt. Målet är att integrera miljöskyddet som en naturlig del av företagets verksamhet.

Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav. För att ständigt bli bättre och flytta fram gränserna arbetar vi med att:

•  Minska vår energianvändning och öka andelen förnybar energi

•  Göra medvetna val av material och kemikalier

•  Tillvarata avfall och resurser på ett effektivt sätt

•  Ta ansvar för och reducera våra klimatutsläpp

•  Aktivt höja vår och våra intressenters kompetens

•  Kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete

 

Kommunikation och Marknadsmaterial:

Maximalt utnyttjande av den digitala tekniken t.ex. digitala fakturor, telefon och videokonferenser för att minimera vårt resande.

Som ett viktigt led i utvecklingen samt för att möta marknadens stigande krav på miljömedvetenhet har företaget investerat i att:

Värmeanläggningar i fastigheterna drivs med pellet, fjärrvärme, luft/vatten system istället för som tidigare olja.

Avfall och sopor källsorteras och återvinns i största möjliga mån.

Just nu utför vi tester med solceller för att i framtiden bli oberoende av el-produktion.

Stimulera och uppmärksamma nytänkande som leder till innovationer i verksamheten som bidrar till minskad miljöpåverkan.